Mint

پیکربندی برای نسخه 19.1(tara):

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo nano /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/mint/packages tessa main upstream import

deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse

برای ذخیره سازی فایل ابتدا از ctrl+x استفاده کرده، سپس با زدن y عملیات را تایید می‌کنیم و با زدن Enter فایل را ذخیره کرده و خارج می‌شویم.

پیکربندی برای نسخه 19(tara):

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo nano /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/mint/packages tara main upstream import

deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse

برای ذخیره سازی فایل ابتدا از ctrl+x استفاده کرده، سپس با زدن y عملیات را تایید می‌کنیم و با زدن Enter فایل را ذخیره کرده و خارج می‌شویم.