خانه

به سرور مخازن گنو/لینوکس خوش آمدید.

برای دریافت نحوه پیکربندی، به صفحه پیکربندی مراجعه کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه: اگر از شبکه داخلی دانشگاه متصل می‌شوید، حتما پیش از استفاده دستور زیر را اجرا کنید:

sudo ip route add 178.236.33.162/32 via 172.15.0.1