Debian

برای Debian Stable مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo nano /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian stable contrib main non-free
deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian stable-updates contrib main non-free
deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian-security stable/updates contrib main non-free

فایل را ذخیره می‌کنیم و خارج می‌شویم. توجه: با این پیکربندی امکان دریافت نرم‌افزار یا بروز رسانی از اینترنت از بین می‌رود. برای برگرداندن پیکربندی به حالت قبل دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.uni
sudo mv /etc/apt/sources.list.old /etc/apt/sources.list

برای Debian Testing مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo nano /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian testing contrib main non-free
deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian testing-updates contrib main non-free
deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian-security testing/updates contrib main non-free

فایل را ذخیره می‌کنیم و خارج می‌شویم. توجه: با این پیکربندی امکان دریافت نرم‌افزار یا بروز رسانی از اینترنت از بین می‌رود. برای برگرداندن پیکربندی به حالت قبل دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.uni
sudo mv /etc/apt/sources.list.old /etc/apt/sources.list

برای Debian Unstable مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo nano /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/debian unstable contrib main non-free

فایل را ذخیره می‌کنیم و خارج می‌شویم. توجه: با این پیکربندی امکان دریافت نرم‌افزار یا بروز رسانی از اینترنت از بین می‌رود. برای برگرداندن پیکربندی به حالت قبل دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.uni
sudo mv /etc/apt/sources.list.old /etc/apt/sources.list