Sadjad University Linux Repository

Ubuntu

در سرور، مخازن دو نسخه مختلف از این توزیع وجود دارد. نسخه LTS و آخرین نسخه منتشر شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت‌های این دو نسخه به https://wiki.ubuntu.com/LTS مراجعه نمایید.

پیکربندی برای نسخه ۱۶.۰۴LTS:

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu xenial-security main restricted universe multiverse

فایل را ذخیره می‌کنیم و خارج می‌شویم.

توجه: با این پیکربندی امکان دریافت نرم‌افزار یا بروز رسانی از اینترنت از بین می‌رود. برای برگرداندن پیکربندی به حالت قبل دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.uni
sudo mv /etc/apt/sources.list.old /etc/apt/sources.list

پیکربندی برای نسخه ۱۷.۰۴:

ابتدا فایل sources.list را با دستور زیر تغییر نام می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old

حال یک فایل جدید ایجاد می‌کنیم:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

اکنون خطوط زیر را به آن وارد می‌کنیم:

deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu zesty main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu zesty-updates main restricted universe multiverse
deb http://repo.sadjad.ac.ir/ubuntu zesty-security main restricted universe multiverse

فایل را ذخیره می‌کنیم و خارج می‌شویم.

برای برگرداندن پیکربندی به حالت قبل دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.uni
sudo mv /etc/apt/sources.list.old /etc/apt/sources.list